Thặng dư vốn cổ phần là gì? Chi tiết Công thức tính & làm tăng vốn điều lệ

Trong hoạt động kinh doanh, thặng dư vốn cổ phần – thặng dư vốn, khoản chênh lệnh giữa mệnh giá cổ phiếu so với giá thực tệ phát hành. Đặc biệt, các trong các báo cáo tài chính của công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và nắm rõ khái niệm về thặng dư vốn cổ phần là gì? Vì vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu câu trả lời cho vấn đề trên cùng các vấn đề thông tin xung quanh nhé.

Tổng quát Thặng dư vốn cổ phần

thang-du-von-co-phan-la-gi
Thặng dư vốn cổ phần là gì?

Thặng dư vốn cổ phần là gì?

Vốn một yếu tố quan trọng và rất quan trọng trong quá trình hoạt động kinh của các doanh nghiệp.  Các công ty cổ phần khi cần có thể huy động vốn theo nhiều nhiều hình thức khác nhau. Cách thường được các doanh nghiệp sử dụng nhất là kết chuyển vốn thặng dư để tăng vốn điều lệ của các công ty theo đúng quy định pháp luật.

Thặng dư vốn cổ phần hay thặng dư vốn trong các công ty cổ phần, nó là một khoản tiền chênh lệch giữa mức giá cổ phiếu và mức giá phát hành thực tế của mã cổ phiếu đó.

Các tính thặng dư vốn cổ phần là:

Thặng dư vốn cổ phần = (giá phát hành cổ phiếu – mệnh giá cổ phiếu) x số phát hành

Chúng ta hiểu rằng, thặng dư vốn cổ phần nó được hình thành từ việc các công ty muốn phát hành thêm cổ phần. Và khoản thặng dư này sẽ được chuyển thành cổ phần của công ty, trong tương lại nó sẽ được kết chuyển vào vốn đầu tư chủ sở hữu. Tuy nhiên, chỉ khi được kết chuyển thành cổ phần và chuyển vào nguồn vốn đầu tư của công ty thì khoản thặng dư trên mới được xem là vốn cổ phần của công ty.

Đặc điểm của vốn thặng dư

Như đã nói ở trên, thặng dư vốn cổ phần là một khoản chênh lệch về mệnh giá của cổ phiếu so với giá phát hành. Nó chính là phần thặng dư vốn trong các công ty cổ phần.

 • Nó được hình thành nhờ vào việc phát hành thêm cổ phần. Và khi có phần thặng dư sinh ra nó sẽ được chuyển thành cổ phần. Sau đó nó sẽ được chuyển vào vốn đầu tư chính chủ trong tương lại.
 • Thặng dư vốn được hoặc toán từ: Các khoản chênh lệch do quá trình mua bán cổ phiếu tăng và phần chênh lệch giữa việc phát hành thêm cổ phiếu mới và mệnh giá ban đầu có sự cao hơn.
 • Thực tế, theo luật định thì các khoản thặng dư này sẽ không bị tính thuế thu nhập hay thuế giá trị gia tăng.
 • Tuy nhiên, khi cổ phiếu quỹ có giá t thấp hơn giá mua vào và mức giá cổ phiếu được phát hành nhỏ hơn mệnh giá. Thì nó sẽ phải dung vốn thặng dư có sẵn để bù đắp vào. Trường hợp vốn thặng dư không đủ thì sẽ dùng thêm phần lợi nhuận sau thế để bù đắp vào.

Tuy nhiên, trong một số các trường hợp sau, vốn điều lệ của các công ty cổ phần sẽ luôn được điều chỉnh tăng khi:

 • Khi tiến hành kết chuyển nguồn thặng dư vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho công ty. Đặc biệt, nguồn vốn thặng dư này cần phải đáp ứng được điều kiện về tăng khoản chênh lệch giữa giá bán và giá vốn.
 • Các công ty cổ phần có thể sử dụng toàn bộ phần chênh lệch nhằm tăng vốn điều lệ cho công ty.
 • Trường hợp công ty chưa bán hết số cổ phiếu quỹ: Thì công ty chỉ có thể bổ sung vốn điều lệ từ khoản chênh lệch tăng giữa nguồn thặng dư và tổng giá vốn của cổ phiếu (những cổ phiếu chưa bán được).

Tuy nhiên cũng có trường hợp các công ty cổ phần không thể tiến hành điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Đó là khi tổng phần vốn cổ phiếu quý (chưa được bán) so với nguồn thặng dư vốn nó lớn hơn hoặc bằng.

Các công ty cổ phần điều chỉnh tăng và giảm thặng dư vốn cổ phần là gì?

Theo luật định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các công ty cổ phần được phép tăng hoặc giảm vốn điều lệ của mình. Theo các trường hợp cụ thể sau đây:

co-phan-la-gi-cac-loai-co-phan-theo-luat-doanh-nghiep
Điều chỉnh tăng và giảm thặng dư vốn cổ phần

Cách tăng vốn thặng dư điều lệ

Trong 2 trường hợp sau đây, công ty cổ phần sẽ được điều chỉnh tăng vốn điều lệ của công ty. Cụ thể:

Thứ nhất, Khi công ty cổ phần đó muốn tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết chuyển phần thặng dư vốn. Tuy nhiên khi tiến hành kết chuyển thặng dư vốn các công cần đáp ứng được điều kiện nhất định sau đây: Khoản chênh lệch giữa giá bán với giá vốn mua vào phải tăng. Khi mua tiến hành mua vào trong cổ phiếu ký quỹ. Trong trường hợp này, tất cả phần chênh lệch tăng sẽ được công ty sử dụng nhằm mục dịch tăng vốn điều lệ công ty.

Thứ hai, các công ty có thể bổ sung tăng vốn điều lệ cho công ty mình. Nếu như số cổ phiếu quỹ chưa bán hết. Lúc này công ty chỉ được sử dụng 1 phần của khoản chênh lệch tăng giữa nguồn thặng dư và tổng giá vốn cổ phiếu (chưa bán).

Các công ty cần tiến hành điều chỉnh nguồn vốn ngay lập tức khi xét thấy phần lớn hơn hoặc bằng giữa cổ phiếu quý (chưa được bán) và  nguồn vốn. Đây là một dấu hiệu giúp các công ty cổ phần nhận ra, mình cần điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho công ty.

Giảm vốn thặng dư cổ phần

Khi công ty giảm nhu cầu về vốn hay khi công ty tiên hành thay đổi ngàng nghề kinh doanh thì họ sẽ điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty mình. Hay khi công ty hoạt động với quy mô nhỏ hơn hay công ty đó đã bị bắt buộc phải hủy bỏ cố phiếu quỹ. Vậy nên lúc này các công ty sẽ điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty.

Ngoài ra, khi công ty liên tục làm ăn 3 năm liên tiếp đều lỗ, số lỗ lũy kế đã bằng 50% số vốn của tất các cổ đông. Thì đây cũng là lúc công ty cần giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên trong trường hợp này, thì công ty dù làm ăn thua lỗi 3 năm liên tiếp nhưng vấn còn khả năng thanh toán các khoản nợ khi các khoản nợ đó đến hạn.

Luật định về cách tính thặng dư vốn cổ phần là gì?

Theo luật doanh nghiệp quy định: Các công ty doanh nghiệp cổ phần được phép chào bán cổ phần có mức giá bằng hoặc cao hơn mệnh giá cổ phần đã đăng ký. Sau đó, các cổ đông sẽ đồng ý mua cổ phần đã được chào bán, sau đó công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ cho công ty của mình.

quy-dinh-ve-thang-du-von-co-phan
Luật định về cách tính thặng dư vốn cổ phần là gì?

Ví dụ: Khi công ty bán cổ phần với mệnh giá 25.000 VNĐ/Cổ phần, nhưng thực tế mệnh giá cổ phẩn là 10.000 VNĐ. Nó cao hơn thì phần thặng dư đó chính là thặng dư vốn của các công ty cổ phần có được.

Theo quy định thì khi một công ty kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vào vốn điều lệ của công ty thì công ty đó cần tuân thủ các điều kiện luật định sau đây:

a. Công ty được phép sử dụng toàn bộ phần chênh lệch cho việc tăng vốn điều lệ. Khi cổ các cổ phiếu quỹ có sự chênh lệch tăng giữa giá bán và giá vốn mua vào. Trong trường hợp, công ty chưa bán cổ phiếu quỹ thì nó chỉ được sử dụng đúng phần tăng, phần chênh lệch giữa nguồn thặng dư vốn và tổng giá vốn. Nhưng khí cổ phiếu quỹ có giá vốn cao hơn hoặc bằng nguồn vốn thặng du thì các công ty cổ phần sẽ được điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

b. Các công ty cổ phần đước sử dụng bổ sung vốn điều lệ cho công ty khi đầu tư các dự án cho quá trình khai thác, sử dụng. Khi khoản chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá của cổ phiếu.

Nhưng khi sự chênh lệch giữa giá bán vài mệnh giá cổ phiếu, khoản này được dùng để phát hành cơ cấu lại nợ và nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho công ty. Và đây là nguồn vốn mà các công ty chỉ được sử dụng sau 1 năm tính từ thời điểm phát hành kết thúc.

c. Những nguồn thặng dư tịa 2 điểm a và b nêu trên sẽ được tiến hành chia cho cổ đông theo tỷ lệ sổ hữu cổ phần của các cổ động.

Các khoản chênh lệch được hoạch toàn vào tài khoản thặng dư vốn nếu:

 • Khoản chênh lệch do quá  trình mua bán cổ phiếu tăng
 • Khoản chênh lệch giữ mệnh giá thự tế với mức giá phát hành cổ phiếu mới

Và các khoản thặng dư nêu trên sẽ không bị tính thuế thu nhập hay thuế giá trị gia tăng.

Phần giảm giữa khoản chênh lệch này sẽ không được hoạch toán vào chi phí. Trường hợp mức giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, mức giá bán cổ phiếu mới thấp hơn mệnh giá. Bên cạnh đó, đẻ bù đáp vào khoản thâm hụt này sẽ không được dùng lợi nhuận trước thuế, mà nó phải dung vốn thặng dư để bù đắp. Và nếu vốn thặng dư không bù đắp đủ thì nguồn lợi nhuận sau thuế mới được dùng để bù đắp.

Các thủ tục để các công ty cổ phần thực hiện theo các thủ tục sau:

 • Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp
 • Biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ công ty của  ĐHĐCĐ
 • Quyết định tăng vốn điều lệ công ty của HĐQT
 • Danh sách cổ đông mới sau khi có sự thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn
 • Tới nộp tại trụ sở chính của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư

Sau khi nạp hồ sơ, kể từ đó tới 03 ngày thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho nội dung mà doanh nghiệp đã yêu cầu. Trường hợp không được chấp nhận thì công ty cũng sẽ nhận được thông báo bằng văn bản trả lời  và có lý do rõ ràng.

Lời Kết

Trên đây, là toàn bộ thông tin nội dung mà dautudungcach.com vừa gửi đến bạn bài viết liên quan đến thặng dư vốn cổ phần là gì? Cung các thông tin liên quan và xoay quanh vốn thặng dư cổ phần. Những thông tin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và sẽ giúp ích cho quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận